Gündem

Piyasadan haberler

AKM, AKMEN, KLKIM… Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz edilen payları 18 Mayıs 2021 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurum aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 16 Haziran 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST’te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

AKSA… Müşterek yönetime tabi ortaklık DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. üretim kapasite artışına ait yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla, ana hissedarların herhangi bir taahhüt veya kefaleti olmaksızın 100 milyon ABD Doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı proje finansmanı kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi kullanımı 2021 yılı içinde gerçekleşecek olup, kredi iki yıl geri ödemesiz dokuz yıl vadelidir.

ARDYZ… Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen “Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)”kapsamında savunma, güvenlik, havacılık, uzay, yazılım sektörlerinde yer alan firmaların endüstriyel yetkinliklerinin yerlileştirme ve geliştirme süreçlerine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda; Şirket yazılım kategorisinde B seviye sertifika (yüksek yetkinlik seviyesi) alarak, savunma sanayi ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi ve ana alt yüklenici olma hakkını kazanmıştır.

AVISA… 02.06.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu’nun 17.05.2021 tarihli kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi’nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no’lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme’ye 42 no’lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan onayı takiben Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvuru Bakanlık tarafından tarafından 15.06.2021 tarih ve Sayı: E-50035491-431.02-00064742560 sayılı yazı ile uygun bulunmuş olup, tüm onayların alınmasını takiben tadil metni 01.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecektir.

DAGI… Şirketin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 16.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 16.06.2021 tarih ve 10350 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

DURDO… 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve mali tablolarını görüşmüş ve şu hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. -Vergi Usul Kanununa göre 2020 yılında -9.027.013,17-TL dönem zararı oluşurken, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre ise vergi öncesi -13.106.938-TL (vergi sonrası -11.031.557-TL), dönem zararı oluşmuştur. -Kar Payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul’ un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

DITAS… Yönetim Kurulunun 16 Haziran 2021 tarihli (bugün) toplantısında; 21 Mayıs 2020 tarih ve 2020/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tasfiye sürecini başlattığı Rusya’daki doğrudan bağlı ortaklık D-Stroy Ltd.’nin, Kurula sunulan tasfiye evrağının incelenmesi neticesinde tasfiye işlemlerinin tamamlandığı görülerek, tasfiye edilmesinin ve sona erdirilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir. D-Stroy Ltd.’nin tasfiye edilmesinin finansal tablolar üzerinde herhangi önemli etkisi bulunmamaktadır.

 GLRYH… Şirketin 15.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında yer verildiği üzere, 30.000.000 TL başlangıç sermayeli ve Şirketin %49,99 oranında pay sahibi olduğu A1 Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş işlemleri 16.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve tescil edilmiştir.

GLYHO… Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.’nin halka arzına yönelik olarak Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün izin başvurusunda bulunulduğu Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir.

GRM, BASGZ… Konsorsiyum Lideri olarak görev alınan Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Başkentgaz”) paylarının ilk halka arzı kapsamında, 28 Mayıs 2021 tarihinde KAP’da yayınlanan İzahname’nin 26.5. maddesi uyarınca, Başkentgaz payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurum tarafından Başkentgaz paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir. Başkentgaz paylarına yönelik gerçekleştirilen fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından 16 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) Duyurusu’nda belirtilen, Kurumumuzun %5,1 oranındaki Başkentgaz pay sahipliği oluşmuştur. Kurum fiyat istikrarı kapsamında aldığı payları kendi adına ve Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hesabına almaktadır. Bu itibarla ilgili payların mülkiyeti 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 509.maddesi kapsamında Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’ye aittir. Kurumun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin detaylı açıklama, Pay Tebliği’nin 11. maddesi uyarınca fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin sona erdiği günü takip eden işgünü Kurum tarafından KAP’ta ayrıca yapılacaktır.

GSRAY… Profesyonel Futbolcu Ömer Bayram’ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için şu şartlarda uzatılmıştır. 2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti 2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti 2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti Profesyonel Futbolcu Emre Taşdemir’in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için şu şartlarda uzatılmıştır. 2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti 2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

INVEO… INVEO Yatırım Holding A.Ş.’nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 08.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Bodrum Girişimcilik AŞ’ye 200.000,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine, bu kapsamda ortaklar ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini 09.06.2021 tarihinde açıklanmıştı. Şirketin 09.06.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu Bodrum Girişimcilik A.Ş. paylarında yapılacak olan %10 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 200.000,00 TL tutarındaki ödemenin gerçekleştiğini ise 10.06.2021 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştı. Bodrum Girişimcilik A.Ş. ile iştirak işlemleri tamamlanmış olup, 15.06.2021 tarihi itibariyle Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

KARSN… Şirket 1 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını detaylı olarak duyurulmuştu. Söz konusu iptal davasının reddine karar verildiği şirkete bildirilmiş olup, karara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. Öte yandan, Şirket 9 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, 9 Şubat 2021 tarihinde verilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın kararına karşı da hukuki yollara başvurmuş olup, süreç devam etmektedir.

MGROS… Şirketin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla; Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olacak olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1.500.000 TL olacaktır.

PEKGY… Şirketin iştiraki olan Oxo Investment GMBH şirkete Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi’ndeki Neuss şehrinin merkezinde yer alan 15.184 m2 büyüklüğündeki arsanın 13.500.000 Euro bedelle satın alınması ile ilgili olarak satıcı taraf ile anlaşma sağlanmış olup, arsanın satın alımı için noter sözleşmesi imzalanması ile ilgili süreç başlatılmıştır. Söz konusu arsa üzerinde 43.855 m2 brüt kapalı inşaat alanına sahip, toplam 27.535 m2 brüt konut alanı, 6.320 m2 brüt ticari alan ve 10.000 m2 brüt otopark alanı bulunan proje geliştirilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan, 10.05.2021 tarihli KAP açıklamasında; OXO Investment GmbH şirketin Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, Düsseldorf’A 30 km mesafede yer alan Neukirchen Vlyn şehrinde bulunan ve 1.600 m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde, 5.700 m2 kapalı alan, 69 daire, 1 dükkan ve 69 adet otopark yerinden oluşan binanın satın alınması amacıyla kurulduğu belirtilmişti. Ancak, söz konusu bina satıcının vazgeçmiş olması nedeniyle alınamamıştır. Bu nedenle, kuruluş süreci tamamlanan söz konusu şirketin Fon Kullanım Raporunda da yer alan yukarıda belirtilen yatırımda kullanılması öngörülmüştür.

TSPOR… Şirket ile profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

TUREX… Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak şu kararı almıştır. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 60.383.710 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 16.953.754,14 TL net dönem karı gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 16.953.754,14 TL net dönem karından 847.687,70 TL’nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 16.106.066,43 TL’nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu’nun Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu