Gündem

Piyasadan haberler

KONTR… Bağlı ortaklıklarımızdan Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş. EPDK Başvurusu Hk…Daha önce bildirdiğimiz üzere; “Bağlı ortaklıklarımızdan Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuruya istinaden;T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere Tedarik Lisansı verilmiş olup,Progresiva ESS-1 müstakil enerji depolama tesisine ilişkin olarak da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında 1 (bir) yıl ve tesisinin inşası için de 18 aylık süre tanınmıştır.İstanbul Silivri’de kurulacak olan Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi , 250MW bağlantı gücüne ve 1000 MWh toplam enerji depolama kapasitesine sahip olacaktır. Mevcut enerji konjonktürü içerisinde, enerji arz güvenliğine ve alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesine büyük katkı sunacağını düşündüğümüz enerji depolama tesisi, alanında Türkiye’de ilk, Dünya’da da sayılı örneklerinden olacaktır. Şirketimizin;Irak Elektrik Bakanlığı’na, Dünya Bankası projesi olan “63 (MVA) 132/33kV PTR Ekipmanlar” için vermiş olduğu, toplam 3.550.000,-USD tutarındaki teklif kabul edilmiş ve bugün tarafımıza sözleşmeye davet yazısı gelmiştir.

VKFYO…Şirketimizin BİAŞ’da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.Şirketimizin 03.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,109986 TL’dir. 03.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma” başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

OYAYO… Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması hakkında..Şirketimizin 03.03.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.122748 TL dir. 03.03.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.08 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin “Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma” başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının “Ortaklık paylarının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP’ta yayımlanması zorunludur.” hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 03.03.2022 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

TOASO ve FROTO Rekabet Kurulu Soruşturmasının Tamamlanması..Rekabet Kurumu tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 11 Ağustos 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurumu tarafından birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

PRKME.. Park Elektrik Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bağlı ortakları Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Konya Ilgın”) rödovans usulüyle işlettiği linyit sahasında kömür üretim faaliyeti sırasında zaruri olarak üretilen kilin, HF Penta Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (“Alıcı”) satışı için bağlı ortaklarınca sözleşme imzaladığını duyurdu. Söz konusu sözleşmenin 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olduğunu duyuran şirket, yılsonuna kadar 60 bin ton kil satışı yapılmasını planladıklarını aktardı. Şirket ayrıca, sahadaki üretim durumuna göre satış miktarının yüzde 10 oranında arttırılıp azaltılabileceğini kaydetti.

CMENT… Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları..Sermaye Piyasası Kurulu’nun II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Kurumsal Yönetim Komitemiz değerlendirmeleri ve raporu sonucu, 04.03.2022 tarihli ve 1466 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Bahri Hüseyin Zuhal ve Sayın Mehmet Cemali Dinçer’in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.

CMBTN… Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Kurumsal Yönetim Komitemiz değerlendirmeleri ve raporu sonucu, 04.03.2022 tarihli ve 482 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Bahri Hüseyin Zühal ve Mehmet Cemali Dinçer’in Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak Genel Kurul’a önerilmesine karar verildi.

INFO, IYF… AVOD Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması..Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 4 – 7 Mart 2022 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.831.340,226 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.

SEK, SKBNK… Bankamız Genel Müdür Yardımcılarının görevlerinden ayrılması..Bankamız Genel Müdür Yardımcılarımızdan Sn. Hakan Eken ve Sn. Zehra Karaca Işık görevlerinden ayrılmışlardır.

IZTAR…01.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz yönetim kurulunun 27.05.2021 tarih ve 09 sayılı kararı çerçevesinde “önemli nitelikteki işlem” olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak esas sözleşmenin “Şirketin unvanı” başlıklı 2. ve “Amaç ve konu” başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL’ye artırılması amacıyla “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. maddesi ile birlikte “Denetim” başlıklı 11., “Genel Kurul” başlıklı 12., “Karın tespiti ve dağıtımı” başlıklı 22. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine uygun görüş verilmesi talebimizin, esas sözleşmenin 2. ve 3. maddelerinde yapılacak değişiklikler için Şirketimiz ortaklarına 1 TL nominal bedelli pay için 20,63 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verildiği hususunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize iletildiği bildirilmişti. Şirketimizin 04.03.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, önemli nitelikteki işlem statüsündeki Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. ve 3. madde değişikliklerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan pay sahiplerimiz olmadığı için ayrılma hakkı kullanımına konu olacak herhangi bir pay bulunmamaktadır.

DESA…Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2021 yılında 46.351.875,00TL Net Dönem Karı elde etmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında değerlendirilmesi doğrultusunda, kar dağıtılmamasının Genel Kurul’a arz ve teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

PGSUS… Pegasus 2021 yılının son çeyreği 40 milyon euro zarar açıkladı. Böylelikle, şirketin 2021 yılının tamamındaki zararı 150 milyon euroya yükseldi. Şirket Yönetim Kurulu 4 Mart 2022 tarihli kararı ekinde yer alan ve pay sahiplerinin incelemesine sunulan kâr dağıtım tablosuna göre Şirketin 2021 yılını net dönem zararı ile kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kârın oluşmadığı tespit edildiği bildirildi.

ORÇAY.. Şirket Yönetim Kurulu, 5 Mart 2022 tarihli toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere kar payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar almıştır

SİSE… Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Şişecam’ın 1 TL nominal değerde hisse için brüt 0,4080681 TL nakit temettü ödenmesi teklifini ilk genel kurulda şirket hissedarlarına sunma kararı aldığını duyurdu.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
en iyi casino siteleri
Bahiscom - Tipobet Giriş Betkom Tarafbet Bahiscom Onwin Olabahis Pinbahis Hiltonbet Betcio Onwin Betturkey Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -